Živnostenský zákon - Část pátá, Hlava III

Část pátá
Živnostenská kontrola a pokuty

Hlava III
Porušení jiných ustanovení zákona

§ 65

(1) Živnostenský úřad může uložit podnikateli pokutu až do výše 100 000 Kč, jestliže podnikatel:
a) neustanoví v případech, kdy je k tomu povinen, odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou nebo nepředloží jeho ustanovení ke schválení živnostenskému úřadu nebo neoznámí ukončení jeho funkce odpovědného zástupce,
b) nedodržuje podmínky stanovené pro provozování živnosti koncesované,
c) porušuje povinnosti stanovené pro provozování živnosti zvláštními právními předpisy,
d) předloží nepravdivé prohlášení.
(2) Živnostenský úřad může uložit podnikateli pokutu až do výše 1 000 000 Kč, jestliže podnikatel porušuje povinnosti stanovené v § 31. Územní finanční orgán nebo celní úřad mohou uložit podnikateli pokutu až do výše 1 000 000 Kč, jestliže podnikatel poruší povinnost označit provozovnu, stanovenou v § 17 odst. 7 a 8.
(3) Živnostenský úřad může podnikateli uložit pokutu až do výše 50 000 Kč, jestliže podnikatel:
a) neustanoví v případech, kdy je k tomu povinen, odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací nebo neoznámí jeho ustanovení živnostenskému úřadu nebo neoznámí ukončení jeho funkce odpovědného zástupce,
b) neoznámí zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně živnostenskému úřadu.
(4) Živnostenský úřad může podnikateli uložit pokutu až do výše 20 000 Kč, jestliže podnikatel:
a) neohlásí živnostenskému úřadu, že ustanovil odpovědného zástupce, ač k tomu nebyl povinen,
b) neoznámí změny nebo doplnění údajů a dokladů obsažených v ohlášení nebo v žádosti, na jejímž základě bylo rozhodnuto o udělení koncese.
(5) Živnostenský úřad může uložit odpovědnému zástupci za porušení povinností, vyplývajících pro něj z tohoto zákona, pokutu až do výše 50 000 Kč.
(6) Živnostenský úřad může uložit osobě, která nesplní povinnost uloženou tímto zákonem, nejde-li o podnikatele, pokutu až do výše 10 000 Kč.
(7) Živnostenský úřad může uložit podnikateli, který oznámil přerušení provozování živnosti podle § 31 odst. 12 a začal živnost opětovně provozovat před uplynutím lhůty, aniž by oznámil tuto skutečnost předem písemně živnostenskému úřadu (§ 31 odst. 13), pokutu až do výše 10 000 Kč.
(8) Živnostenský úřad uloží za souběžné porušení zákona touž osobou projednané ve společném řízení sankci podle ustanovení vztahujícího se na porušení nejpřísněji postižitelné. Řízení o uložení pokuty podle odstavce 2 provede ten orgán, který porušení povinnosti zjistil jako první.

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít