Živnostenský zákon - Část druhá, Hlava I

Část druhá
Druhy živností

Hlava I
Živnosti ohlašovací

§ 19

Ohlašovací živnosti jsou:
a) řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v § 21 a 22,
b) vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2, není-li dále stanoveno jinak,
c) volné, není-li jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena.

Díl 1
Živnosti řemeslné

§ 20

Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 zákona. Odborná způsobilost

§ 21

(1) Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje, není-li v příloze č. 1 stanoveno jinak,
a) výučním listem z příslušného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o řádném ukončení příslušného tříletého učebního oboru30) a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru,
b) vysvědčením o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než 4 roky, a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru,
c) vysvědčením o maturitní zkoušce^31) v příslušném studijním oboru střední odborné školy nebo středního odborného učiliště nebo gymnázia s předměty odborné přípravy a dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru, nebo
d) diplomem, vysvědčením nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného vysokou školou v příslušné oblasti studijních oborů^31a) a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
e) dokladem o uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.^31b)
(2) Státní příslušník členského státu Evropské unie a občan České republiky mohou prokázat odbornou způsobilost
a) u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona o uznávání odborné kvalifikace,^31e)
b) u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 19 odst. 1 písm. f) zákona o uznávání odborné kvalifikace,^31e)
c) u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 19 odst. 1 písm. c) zákona o uznávání odborné kvalifikace.^31e) Při posuzování odborné způsobilosti podle tohoto odstavce se použije § 19 zákona o uznávání odborné kvalifikace.^31e)

§ 22

(1) Doklady o odborné způsobilosti uvedené v § 21 mohou být nahrazeny
a) výučním listem z příbuzného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o řádném ukončení příbuzného tříletého učebního oboru nebo studia v příbuzném oboru a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru živnosti,
b) vysvědčením o ukončení studia příbuzného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než čtyři roky, a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru,
c) vysvědčením o maturitní zkoušce v příbuzném studijním oboru střední odborné školy nebo středního odborného učiliště a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru,
d) diplomem, vysvědčením nebo obdobným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného vysokou školou v příbuzné oblasti studijních oborů31a) a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
e) osvědčením o rekvalifikaci^30a) nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru,
f) dokladem o vykonání kvalifikační zkoušky před komisí složenou ze zástupců příslušného živnostenského úřadu, příslušné střední odborné školy nebo středního odborného učiliště, jakož i příslušného živnostenského společenstva, je-li zřízeno, a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru, nebo
g) dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru.
(2) Praxí v oboru se pro účely tohoto zákona rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti, zejména samostatné provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru, činnost osoby bezprostředně odpovědné za řízení činnosti, která je předmětem živnosti v oboru, nebo činnost osoby vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti.
(3) Praxí v oboru se rozumí také základní nebo náhradní služba v ozbrojených silách nebo civilní služba, pokud během ní byly pravidelně vykonávány práce, které jsou předmětem příslušné živnosti. Dokladem o výkonu praxe je písemné potvrzení vydané příslušným orgánem ozbrojených sil nebo právnickou či fyzickou osobou, u níž občan konal náhradní nebo civilní službu.
(4) Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo obdobných pracovních postupů a odborných znalostí.
(5) Obsahovou náplň a způsob provádění zkoušek podle odstavce 1 písm.
f) stanoví vyhláška vydaná společně ústředním orgánem státní správy pro živnostenské podnikání a ústředními orgány státní správy, do jejichž působnosti patří odvětví, v nichž jsou živnosti provozovány.^31c)

Díl 2
Živnosti vázané

§ 23

Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č. 2 zákona.

§ 24 Odborná způsobilost

(1) Odborná způsobilost pro vázané živnosti je upravena zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 2 zákona nebo stanovena touto přílohou. Je-li v příloze č. 2 uvedena odborná způsobilost spočívající ve vyučení v oboru nebo ve středoškolském vzdělání zakončeném maturitní zkouškou, splnění podmínky vzdělání se prokazuje též dokladem o rekvalifikaci podle § 22 odst. 1 písm. e) a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru.
(2) Státní příslušník členského státu Evropské unie a občan České republiky mohou prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Tyto osoby mohou prokázat odbornou způsobilost též doklady o odborné kvalifikaci ve smyslu zákona o uznávání odborné kvalifikace, které prokazují odbornou kvalifikaci stanovenou u jednotlivých živností v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Při posuzování odborné způsobilosti podle tohoto odstavce se použije zákon o uznávání odborné kvalifikace.
(3) Odborná způsobilost spočívající v délce praxe se nevyžaduje u fyzické osoby, která příslušnou živnost již provozovala nebo pro ni byla ustanovena jako odpovědný zástupce alespoň po dobu poloviny délky praxe uvedené v příloze č. 2 tohoto zákona.

Díl 3
Živnosti volné

§ 25

Živnosti volné jsou živnosti, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro Živnosti volné musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1).

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít