Živnostenský zákon - Část první, Hlava I

Část první
Všeobecná ustanovení

Hlava I
Předmět úpravy

§ 1

Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen "živnost") a kontrolu nad jejich dodržováním.

§ 2 Živnost

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

§ 3

(1) Živností není:
a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě,
b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory,^2)
c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu,^2a)
d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi,^2b)
e) provádění archeologických výzkumů.^2c)
(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob:
a) lékařů, lékárníků, stomatologů, psychoterapeutů, přírodních léčitelů, klinických logopedů, klinických psychologů a dalších zdravotnických pracovníků, s výjimkou očních optiků a protetiků, ortopedických protetiků,^2d) ortopedicko protetických techniků,^2d)
b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární sanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat,^3)
c) advokátů,^4) notářů^5a) a patentových zástupců^6) a soudních exekutorů,^6a)
d) znalců a tlumočníků,^7)
e) auditorů^8) a daňových poradců,^8a)
f) burzovních dohodců a makléřů,^8b)
g) zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů^9) a rozhodců při rozhodování majetkových sporů,^9a)
h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,^10)
i) autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři,^10a)
j) autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání^10b).

(3) Živností dále není:
a) činnost bank,^11) institucí elektronických peněz^11a), provozovatelů platebních systémů^11b), pojišťoven,^12) zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a odpovědných pojistných matematiků,^12) penzijních fondů,^12a) spořitelních a úvěrních družstev,^12b) burz, organizátorů mimoburzovních trhů, obchodníků s cennými papíry^8b) a činnost osob zabývajících se kolektivním investováním^13) a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry,^13a) činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem,^13b)
b) pořádání loterií a jiných podobných her,^14)
c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,^15)
d) výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu,^16)
e) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče,
f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami,
g) námořní doprava a mořský rybolov,^17)
h) provozování dráhy a drážní dopravy,^18)
i) vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního předpisu,^19)
j) výzkum, výroba a distribuce léčiv,^20)
k) zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona,^21)
l) činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob v oblasti státního zkušebnictví,^22)
m) zahraniční obchod s vojenským materiálem,^22a)
n) výkon inspekce práce^22b),
o) provozování rozhlasového a televizního vysílání,^23)
p) nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb,
r) zprostředkování zaměstnání,^23a)
s) provozování stanic technické kontroly,^23c)
t) výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu,^23d)
u) nakládání s vysoce nebezpečnými látkami,^23e)
v) provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací a poskytování leteckých služeb,^23f)
x) projektování pozemkových úprav,^23g)
y) činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů^23h) vykonávaná v souladu s účelem, pro který byly zřízeny,
z) výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního předpisu,^23i) aa) vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států,^23j) ab) provozování pohřebišť,^23k) ac) činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu,^23l) ad) nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens a toxinem,^23m) ae) provozování zoologických zahrad na základě licence vydané Ministerstvem životního prostředí,^23n) af) archivnictví,^23o) ag) poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu^23p). ag) činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání dílčí kvalifikace podle zvláštního zákona^23p). ---------- *) Pozn. ASPI.: písmeno ag) s poznámkou pod čarou 23p bylo zároveň doplněno zákonem č. 161/2006 Sb. a zákonem č. 179/2006 Sb.

§ 4

Činnosti spojené s pronájmem nemovitostí Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor je živností, pokud vedle pronájmu jsou pronajímatelem poskytovány i jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít