Zákon o evropské společnosti - Část první, Hlava II

Část první
Evropská společnost a ustanovení, kterými se provádí nařízení rady Evropské unie o statutu Evropské společnosti

Hlava II
Přemístění sídla

§ 10

Návrh přemístění zapsaného sídla musí být uložen do sbírky listin obchodního rejstříku a zveřejněn podle obchodního zákoníku v Nařízením Rady stanovené lhůtě předcházející den konání valné hromady, která má o přemístění rozhodnout.

§ 11

Představenstvo nebo správní rada evropské společnosti jsou povinny bez zbytečného odkladu po rozhodnutí valné hromady o přemístění zapsaného sídla navrhnout zápis do obchodního rejstříku.

§ 12 - Ochrana menšinových akcionářů

Akcionářům, kteří hlasovali proti přemístění zapsaného sídla, přísluší ochrana ve smyslu čl. 8 odst. 5 Nařízení Rady podle ustanovení obchodního zákoníku o odkoupení akcií nástupnickou společností při fúzi akciových společností, která se použijí přiměřeně s tím, že veřejný návrh smlouvy je evropská společnost povinna učinit do 1 měsíce ode dne konání valné hromady, která schválila návrh přemístění zapsaného sídla; rovněž se použijí ustanovení zvláštního právního předpisu o státním dozoru, opatřeních k nápravě a sankcích.9)

§ 13 - Ochrana věřitelů

Věřitelům evropské společnosti, která přemisťuje své zapsané sídlo z území České republiky, přísluší ochrana ve smyslu čl. 8 odst. 7 Nařízení Rady na základě přiměřeného použití ustanovení obchodního zákoníku o ochraně věřitelů při fúzi akciových společností před zápisem fúze do obchodního rejstříku s tím, že oprávnění věřitelé mohou požadovat zajištění ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění návrhu přemístění zapsaného sídla podle § 10.

§ 14

(1) Osvědčení podle čl. 8 bodu 8 Nařízení Rady je veřejnou listinou a vydává ho notář na základě jemu předložených dokumentů.

(2) Osvědčení musí obsahovat
a) jméno a příjmení notáře a jeho sídlo,
b) místo, den, měsíc a rok, kdy notář osvědčení sepsal,
c) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a zapsané sídlo evropské společnosti, které se osvědčení vydává,
d) údaj, jak byla ověřena existence evropské společnosti,
e) prohlášení notáře obsahující potvrzení o provedení všech úkonů a splnění formalit, které musejí být provedeny před přemístěním zapsaného sídla evropské společnosti podle Nařízení Rady, tohoto zákona a zvláštních právních předpisů; v prohlášení notář též uvede, jaké úkony a formality byly provedeny a splněny a na základě jakých dokumentů byly ověřeny,
f) otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví, jaké dokumenty dokládající provedení předepsaných úkonů a splnění formalit je povinna evropská společnost notáři k vydání osvědčení předložit.

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít