Změna pravidel při vyplácení zisku

Přečtěte si aktuality z oboru a články o SMART Office

15. října 2019

V letošním roce došlo k podstatným změnám pravidel při vyplácení zisku a od 1.1.2020 dojde nejspíše i ke změně při vyplácení záloh na podíl na zisku.

Vzhledem k tomu, že jsme opět v posledním čtvrtletí kalendářního roku, je na místě připomenout, že v letošním roce došlo k podstatným změnám pravidel při vyplácení zisku a od 1.1.2020 dojde nejspíše i ke změně při vyplácení záloh na podíl na zisku. Dřívější judikatura (zejm. Nejvyšší soud sp. zn. 29 Cdo 4284/2007 a sp. zn. 29 Cdo 2363/2011) dovodila, že rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku mohlo být učiněné jen do 6 měsíců od skončení účetního období, a to především z důvodu ochrany věřitelů. Nosný pilíř tohoto pravidla byl představován argumentem, že starší účetní závěrka by neposkytla skutečný obraz finanční situace společnosti a rozhodnutí o rozdělení zisku by tedy nebylo možno učinit dostatečně zodpovědně.Tyto rozsudky byly respektovány i poté, kdy v účinnost vstoupil zákon o obchodních korporacích.

Nejvyšší soud v Usnesení 27 Cdo 3885/2017 ze dne 27. 3. 2019 ovšem konstatoval, že: „s účinností od 1. 1. 2014 řádná účetní závěrka zpracovaná za předchozí účetní období může sloužit jako podklad pro rozdělení zisku až do konce následujícího účetního období“. Valná hromada tak může rozhodnout o rozdělení zisku kdykoli v průběhu celého následujícího účetního období – tedy za předpokladu, že společnost bude splňovat insolvenční test a výplatou zisku si nepřivodí úpadek.

Zákon o obchodních korporacích přitom stanoví, že podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace (§ 34 odst. 1) a stanoví lhůtu pro projednání řádné účetní závěrky akciové společnosti (§ 403 odst. 1 z. o. k.). Zároveň ale výslovně upravuje i tzv. insolvenční test (§ 40 odst. 1 z. o. k.) a právě jeho absolvování - dle současné argumentace Nejvyššího soudu, představuje de facto dostatečnou ochranu před vyplacením podílů na zisku „ke škodě“ věřitelů společnosti.

Ostatně z praxe jsou známy případy, kdy se časově omezená použitelnost účetní závěrky pro účely rozdělení zisku eliminovala tak, že společnost vydala akcie s pevným podílem na zisku, případně se z opatrnosti vyplácely zálohy. Toto právo na pevný podíl na zisku za předchozí účetní období totiž vzniklo již k prvnímu dni následujícího účetního období, pokud byl v předchozím účetním období zisk vytvořen, a to bez ohledu na to jak a kdy valná hromada rozhodla.

Novela zákona o obchodních korporacích, která by měla nastoupit v účinnost od 1. 1. 2020, názor Nejvyššího soudu plně reflektuje. Zároveň ale nejspíše dojde k omezení výše vyplácených záloh na výplatu podílu na zisku, a to do výše poloviny průměru výsledků hospodaření dosažených v posledních třech účetních obdobích.

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít