Evropská společnost (Societas Europaea, SE)

Přečtěte si aktuality z oboru a články o SMART Office

9. května 2022

Evropská společnost (Societas Europaea, SE), je kapitálová obchodní korporace (stejně jako např. s.r.o. nebo a.s.), ovšem zřízená v nadnárodní formě. To ocení zejména ti, kdo se zaměřují nejen na podnikání v rámci ČR ale i na zahraniční trhy, kde mají své zákazníky a distribuují své zboží a služby.

Vzhledem k tomu že právní forma SE (societas europaea) je jednotná v celé EU, požívá vyššího renomé a důvěryhodnosti, ať už jde např. o německého spotřebitele, nebo např. švýcarského investora či francouzského dodavatele. Také nadnárodní korporace ale často spolupracují pouze se společnostmi, které se řídí stejným či jim známým právním řádem jako ony samy a u některých velkých zahraničních korporací dokonce spolupráci s firmami jako je de facto neznámé české "s.r.o." velmi přísně regulují jejich oddělení řízení rizik, což často velice ztěžuje či rovnou znemožňuje obchod samotný. Nejen prestiž a renomé, ale i vyjednávací pozice (Societas Europaea) SE je v především v mezinárodním obchodě výrazně silnější.

Výhodou SE je tak snazší možnost podnikání ve více zemích EU a mobilita v rámci jednotného trhu, neboť výhradně u tohoto typu společnosti je možno snadněji přemístit sídlo společnosti do jiného členského státu Evropské unie, aniž by bylo nutné nákladně rušit a likvidovat původní subjekt nebo měnit právní formu. Svou činnost může také SE (Societas Europaea) organizovat pod jednu evropskou značkou a podnikat, a to i bez zřizování sítě dceřiných společností

V Evropě má formu evropské společnosti téměř 20% společností z akciového indexu Euro Stoxx 50.  Mezi největší SE (Societas Europaea) například Airbus, Allianz, BASF, E.ON, Louis Vuitton, SAP, Schneider Electric nebo Unibail-Rodamco.

Evropská společnost musí mít sídlo na území EU a musí se řídit předpisy evropského práva. Obecně platí ve všech zemích EU pro evropské společnosti, tytéž předpisy. Stěžejním předpisem je Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti (SE). V otázkách, které evropské právo neupravuje, se uplatní právo členského státu. V právním řádu ČR jsou poměry evropské společnosti upraveny z. č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti a z.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Podle toho, ve kterém státě EU je evropská společnost (SE) usazena, mohou být některé otázky upravovat zvláštní vnitrostátní pravidla (například účast zaměstnanců apod.).

Základní kapitál SE (societas europaea) je rozvržen na akcie a musí činit nejméně 120 000,- EUR. Stejně jako u běžných – národních akciových společností (a.s.) je struktura SE je tvořena valnou hromadou, která je nejvyšším orgánem společnosti. Ve stanovách SE (Societas Europaea) je možné si zvolit dualistickou či monistickou strukturu vnitřního uspořádání. V dualistickém systému je řízení společnosti zajištěno představenstvem - jakožto statutárním orgánem (které může být jednočlenné!) a kontrola společnosti je zajištěna dozorčí radou (která může být taktéž jednočlenná!). Obecná právní úprava svěřuje působnost jmenovat  a odvolat členy dozorčí rady valné hromadě. Statutární orgán však jmenuje dozorčí rada, valná hromada pouze tehdy když stanovy přenesou tuto působnost na valnou hromadu. V monistickém systému však existuje jen jeden, kontrolně - řídící orgán a to správní rada. Ta musí být nejméně tříčlenná (max. až 18 členů). Správní rada volí ze svého středu předsedu, který je statutárním orgánem společnosti. Jedna fyzická osoba nemůže být současně členem více jak pěti představenstev nebo správních rad SE nebo akciových společností. V monistickém systému tedy postačuje v orgánech účast nejméně 3 osob, kdežto dualistickém systému postačuje účast osob 2.

Výhodou může být rovněž skutečnost, že v obchodním rejstříku se např. ve srovnání se spol. s r.o. uvádí méně či žádné informace o vlastnících SE (Societas Europaea).

Nevýhodou je, že SE (Societas Europaea) není možné založit jako jiné typy společností. Založena musí být min. 2 právnickými osobami, které se ale řídí právními řády nejméně 2 různých členských států, alternativně pak i korporacemi sídlícími v jednom členském státě, ale mající pobočku nebo dceřinou společnost v jiném členském státě. Možné je také zřízení změnou právní formy či přeměnou. Nejsnazší a nejlevnější řešení je ale pořídit ready made Societas Europaea, jelikož SE (Societas Europaea) může být také založena již existující SE. Právě my jsme v ČR založili tu úplně první SE (Societas Europaea) - můžete tak využít naší nabídky.

 

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít